Haderslev TRI 2000

Vedtægter:

Vedtaget på generalforsamlingen 21. februar 2012


§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Haderslev TRI 2000 (HTRI 2000) – stiftet den 27. januar 2000 , med hjemsted i Haderslev kommune.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme kendskabet til triathlon, duathlon og løb for alle – herunder børn og unge under 25 år – ved at skaffe de bedste muligheder for at dyrke de ovennævnte idrætsgrene og kammeratligt samvær med ligesindede i deres fritid.

§ 3 Medlemskab af organisation

Klubben er medlem af

Dansk Triathlon Forbund og

Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idrætsforbund.

DGI Sønderjylland og

Haderslev Samvirkende Idrætsforeninger.

Klubben er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende love og regler udstukket af disse forbund og foreninger.

§ 4 Medlemmer

Som medlem kan optages alle med interesse i ovennævnte. Tidligere medlemmer, der er i restance kan dog ikke optages før restancen er betalt. Medlemmer kan optages som aktive.

Det er også muligt at lade sig optage som passivt medlem, såfremt man ikke kan eller har mulighed for at deltage i træning eller konkurrence i HTRI 2000 . Indmeldelsen er først gyldig når kontingentet er betalt.

Endelig kan et medlem optages som æresmedlem i klubben. Det vil enten være en person, der som HTRI 2000 medlem har vundet et individuelt DM, EM eller VM, eller en , der i særlig grad har fremmet vores idrætsgrene i kommunen eller i det syd og sønderjyske. Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal indstilles til æresmedlemskab. Klubben fører medlemsfortegnelse.

§ 5 Pligter

Som medlem i HTRI 2000 er man sportslig forpligtet til at tage del i de forskellige opgaver, der er nødvendige for at klubben kan være et aktiv for det enkelte medlem og for vores idrætsgrenes sag såvel lokalt som nationalt.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt forud. Opkrævningen for følgende år udsendes per mail 14 dage før udløb af års-kontingent og forfalder til betaling senest 14 dage efter. Medlemmer vil, der er i kontingentrestance efter forfaldsdatoen, skriftligt per mail med mindst 14 dages varsel, miste rettigheder og blive slettet af medlemsfortegnelsen.

§ 7 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller formand med mindst 14 dages varsel til den 31. december.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Samtlige medlemmer har adgang til - og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret har medlemmer, når de er fyldt 15 år. Medlemmer, der er fyldt 15 år, har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet i forsamlingen. Beslutning om klubbens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være til stede for at forsamlingen er beslutningsdygtig. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan opløse foreningen.

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten. Afstemningen skal dog foregå skriftligt på blot eet af de tilstedeværende medlemmers forlangende.

Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå af referat, der skal underskrives af dirigenten.

§ 9 Afholdelse af generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest d. 1. marts. Indkaldelse skal foregå skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter :

1. Valg af dirigent.

2. Beretningen fra:

- Formanden

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Med kommentarer fra kassereren.

4. Planer for det indeværende år, samt forelæggelse af budget for indeværende.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af :

- Bestyrelse.

- Bestyrelsessuppleant

- Revisor

- Revisorsuppleant

8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal.

Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest en måned efter, at mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt har stillet krav herom. Indkaldelsen og dagsorden tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Valg

På generalforsamlinger, der afholdes på lige årstal, vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem og i år med ulige årstal, vælges 3 bestyrelsesmedlem.

Alle valg til bestyrelsen gælder en to-årig periode. Samtlige, der er på valg, vælges med almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og ikke er i kontingentrestance.

Et fraværende medlem kan forslås og vælges, såfremt vedkommende skriftligt har givet tilsagn herom.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12 Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand , sekretær og en kasserer samt et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer indkaldes af formanden, efter behov, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

Formanden og næstformanden er fødte mødeledere.

Formanden er berettiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsens beslutninger skal fremgå af et referat, der godkendes på næste møde ved underskrift.

§ 13 Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører specificeret regnskabet. Den revisorpåtegnede resultatopgørelse og status skal være færdig inden førstkommende generalforsamling.

§ 14 Revisorer

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor og en suppleant. Revisoren kan til enhver tid forlange at få adgang til regnskabsbeholdninger og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær og kan foretages uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter efter den i § 8 omtalte procedure.

§ 16 Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses efter den i § 8 omtalte procedure. Eventuelle midler skal ved opløsningen af foreningen tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde.

§ 17 Eksklusion af medlemmer

Eksklusion af et medlem kan ske ved beslutning på en generalforsamling, hvis et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål. Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages efter en generalforsamlingsbeslutning. Der træffes i hvert enkelt tilfælde bestemmelse om, hvorvidt der skal betales kontingent for det tidsrum eksklusionen har varet. Ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen og dens midler.

§ 18 Brug af doping

Hvis et medlem findes skyldig i brug af doping i forbindelse med træning eller konkurrence udelukkes medlemmet fra klubben i perioden, som i dommen er fastsat af Dansk Triathlon Forbund eller Dansk Atletik Forbund.

§ 19 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Beslutninger vedrørende regnskab, budget og kontingenter, der er truffet i henhold til et ophævet vedtægtsbestemmelse, bevarer gyldighed indtil udløbet af det pågældende regnskabsår.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2002 og træder i kraft fra vedtagelsens dato, hvorefter tidligere vedtægter annulleres.

Seneste Nyheder

Sidste nyt i forum

Facebook